Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

06.04.2017 11:45

Termín zápisu dětí do 1. třídy
Zápis na naší škole proběhne 24. a 25. dubna 2017 (pondělí, úterý)

  • na pracovišti Škarabelova 562 oba dny v době od 13 do 17 hodin.

Doporučujeme, aby se zápisu k povinné školní docházce zúčastnilo i zapisované dítě. Zapisovány budou děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. 


Kritéria pro přijímání dětí
Přijato bude 3 - 7  dětí podle jejich speciálně vzdělávacích potřeb

  • k povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) a doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ)
  • děti z města Frýdek - Místek
  • podle pořadového (registračního čísla),

Organizace zápisu
Zápis se bude skládat z formální a motivační části. V části formální požádá zákonný zástupce o zápis dítěte k povinné školní docházce. Žádost s ním sepíší učitelé školy. 


K zápisu je nutné přinést:

  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • rodný list zapisovaného dítěte,
  • kartu zdravotní pojišťovny dítěte,
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • pokud se dítě nenarodilo v ČR, přineste doklad o státním občanství nebo doklad o pobytu v ČR z cizinecké policie,
  • pokud je dítě v pěstounské nebo jiné péči, přineste soudní rozhodnutí.

Motivační část je zaměřena na rozhovor učitele s dítětem a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Motivační část trvá max. 20 minut. 

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tyto podklady je nutné doložit do 30. dubna 2017) Pokud bude dítěti povolen odklad školní docházky, je nutné, aby dítě plnilo povinnost předškolního vzdělávání některým z možných způsobů (§ 34a zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Více informací podá ředitelka školy. 


Desatero pro rodiče předškolního věku MŠMT vydalo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Tento materiál nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Můžete si jej přečíst ZDE

V den zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole - vchodové dveře školy a na webových stránkách školy.

Share |
Zpět