EU PENÍZE ŠKOLÁM - projekt ZŠ

Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK - 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si škola podle svých potřeb sestavila projektovou žádost, na jejímž základě získá dotaci.

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 požádala o dotaci ve výši 722 992.-Kč na projekt nazvaný Škola porozumění – škola pro všechny. Projekt bude realizován od června 2011 do listopadu 2013.

Cíle projektu:

1.       Inovovat vybrané vzdělávací oblasti ŠVP, které z hlediska ověřování ve vzdělávání vyžadují inovaci  - vzdělávací oblast Rozvíjení komunikačních a čtenářských dovedností, oblast Náš svět, oblast informační gramotnosti a přírodovědných předmětů.

2.       U vybraných témat školního vzdělávacího programu Škola porozumění vypracovat vlastní výukové materiály, pracovní listy, cvičebnice a učební texty, modifikovat a tvůrčím způsobem zapracovat inovované metody do obsahu vzdělávání.

3.       Do klíčových aktivit  projektu zapojit žáky základní školy, základní školy praktické a žáky základní školy speciální – projektem oslovit všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří navštěvují školu.

4.       Zapojit na zpracování témat  projektu celkem 12 PP a minimálně stejný počet PP oslovit pro pilotáž zpracovaných materiálů.  V procesu ověřování využít rovněž funkce asistenta pedagoga.

5.        Účastí na DVPP umožnit profesní růst v oboru PP.

6.        Zkvalitnit materiální vybavení školy a modernizovat podmínky učitelům pro vzdělávání žáků s postižením.

Výstupem projektu bude modernizace a inovace podmínek vzdělávání -  vybavení školy (ICT), vybavení učitele (metodiky), vybavení žáka  (cvičebnice, pracovní listy apod.). 

Share |