Školní poradenské pracoviště

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. Dále mohou probíhat intervence při řešení aktuálních problémů. Pracuje se také s žáky s problémy s PAS (Poruchou autistického spektra).

Jeho činnost vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn a z koncepce školního poradenského pracoviště školy v těchto oblastech:

 • psychologické poradenství
 • výchovné a kariérové poradenství
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů, zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek, apod.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Kontakty Konzultace
Ing. Tomáš Světlý
školní metodik prevence
(vedoucí ŠPP)
tomas.svetly@specskolynadeje.cz ÚT 13:00-14:00
Mgr. Lenka Hlavatá
výchovný poradce
hlavata@specskolynadeje.cz            ÚT 13:00-14:00
ČT 13:00-14:00
Mgr. Kamila Koloničná
školní psycholog
psycholog@specskolynadeje.cz ÚT 13:00-14:00

Konzultace probíhají na pracovišti ŠPP - místnost č.40 na 2.stupni ZŠ na budově El.Krásnohorské 139, Frýdek-Místek.

Hlavní náplň práce ŠPP:
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé). · Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole. (MŠMT: Věstník 2005, MŠMT: Vyhláška č. 72/2005 Sb.)