EU peníze školám

ZŠ Naděje Frýdek-Místek byla zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V měsíci dubnu 2013 byl na naší škole tento projekt částečně ukončen (zpracovány veškeré digitální učební materiály), cílem bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků na základních školách. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd. V průběhu tří let byla z tohoto projektu inovována IT, modernizována počítačová učebna, zakoupeny interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 384 digitálních materiálů pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tvorba a následné používání nových metodických materiálů vede ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku.


Mgr. Miroslava Červenková (asistent manažera)
 

EU Peníze školám na ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek – Místek, Škarabelova 562

Naše škola se ve školním roce 2011-2012 zapojila do dvouletého projektu EU Peníze školám. Projekt umožňuje získat evropské dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK – 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).

Projekt je realizován od června 2011 do listopadu 2013.

Cílem projektu je inovovat vzdělávací oblasti Rozvíjení komunikačních a čtenářských dovedností, Informační gramotnost, Náš svět, Přírodověda a Chemie.

Inovace spočívá ve tvorbě vlastních výukových materiálů, pracovních listů, cvičebnice a učebních textů, které budou v následujícím období ověřovány. Do klíčových aktivit se zapojí žáci základní školy, základní školy praktické a základní školy speciální.

Do projektu se zapojilo 16 zaměstnanců školy, z toho 14 pedagogických pracovníků.

Součástí projektu je rovněž další profesní růst pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání v oblastech informační gramotnosti, čtenářské dovednosti a přírodovědných předmětech.

Výstupem projektu je modernizace a inovace podmínek vzdělávání – vybavení školy moderními učebními pomůckami, vybavení učitele moderními metodickými postupy a vybavení žáků novými cvičebnicemi a pracovními listy.

Mgr. Vratislav Matěj

asistent manažera projektu

 

Projekt EU peníze školám

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek je zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V měsíci dubnu 2013 vstoupil tento projekt na škole  do závěrečné etapy. Učitelé již zpracovali veškeré digitální učební materiály. Cílem zapojení do projektu EU peníze školám bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků na základních školách. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především na vypracování potřebných učebních materiálů – učebnic pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v oblasti informačně komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti a přírodních věd. V průběhu tří let byla modernizována počítačová učebna, zakoupeny interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 384 digitálních materiálů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zpracovali nové metodické materiály. Tyto umožní zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem a zvyšují motivaci žáků k výuce.


Mgr. Miroslava Červenková (asistent manažera)