Environvýchova

         Motto pro tento školní rok:
Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.“
(Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - 43 př. n. l.)
 

Celoroční plán EVVO ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562

Frýdek-Místek

Školní rok 2022/2023

 

 

Celoroční plán EVVO  ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562 
                                             Frýdek-Místek
       Školní rok 2016/2017
 
Motto pro tento školní rok:
Bacon Francis:
„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat.“
 
Dlouhodobé záměry EV:
Vést žáky k odpovědnému, smysluplnému a  správnému vztahu k přírodě.
Seznamovat a zapojovat žáky do řešení aktuálních problémů souvisejících s životním prostředím(dlouhodobé i krátkodobé) světa, států, měst, obcí.
Vést žáky k nutnosti třídění odpadů.
Vést žáky k šetření energiemi, vodou, zaměřit se  na obnovitelnost a neobnovitelnost zdrojů surovin a energií.
Praktickými pokusy a pozorováním  poznávat přírodu a její zákonitosti.
 
Ekologická témata začleňovat do výuky pomocí:
průřezových témat
ekologických aktivit a témat v mezipředmětových vztazích 
netradiční formou výuky(výukové lekce , besedy, přednášky, exkurze)
projektů  (dlouhodobé, jednodenní)
pobytů v přírodě a vycházkami s pozorováním
spoluprací s organizacemi (Muzeum Beskyd, Zoologická zahrada Ostrava, Frýdecká skládka, Lesy ČR aj.)
Projekty dlouhodobé:
Tradice -  Vánoce, Velikonoce
Roční období
Třídění odpadů (PET láhve, starý papír)
Naše  škola je členem:
Klubu ekologické výchovy (KEV patří mezi kluby UNESCO) – rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.
KEV  je členem České společnosti pro životní prostředí.
KEV je členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž se sídlem v Ženevě.
 
 
 
 
 
 
Plán akcí:
Září:
Přihlášení do soutěže ve sběru PET lahví „Soutěž se stonožkou Božkou“ 
            -organizuje Frýdecká skládka.
Zajištění akcí a vypracování celoročního plánu EVVO.
Říjen:
          Den čistého ovzduší 4.10.- účast na osvětové akci pořádané městem, výtvarné práce na 
          dané téma 
          Měsíční projekt na téma: "Odpady,jejich třídění a využití. neboli odpady kolem nás"
          Podzimní pobyt v přírodě ( náplň souvisí s projektem), výtvarné práce, prezentace 
          výsledků projektu.          
Listopad:
          Zpracování a vyhodnocení měsíčního projektu.
          Pracovní list " Dýně v akci" (Poznejme dýně jako zeleninu i jako okrasu).
Prosinec:
         Vánoce - tradice a zvyky Vánoc
         Čas Adventu – vánoční aranžmá – výstavka výrobků jednotlivých tříd.
         Účast koordinátora EV na Konferenci "Podíl zoologických zahrad na EVVO"
Leden:
          Beseda s pracovníkem CHKO Beskydy- Šelmy v Beskydech.
Únor:
           Výukový program v planetáriu - Ostarva Krásné Pole
            Pracovní list "Vesmír"
Březen: 
          Exkurze na sběrný dvůr( 5.-9.roč), význam sběrných dvorů 
          Měsíční projekt "Léčivé byliny, poznávání a využití".
          Jarní pobyt v přírodě (náplň souvisí s měsíčním projektem).
Duben: 
          Den Země –  městské akce pořádané ke Dni Země
          Školní Den Země – zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění  
          odpadů (soutěže, kvízy).
          Jarní vycházky s pracovníkem Muzea Beskyd
          24.4. -1.-3.tř.
          25.4. - ZŠS
Květen:
         Výuková lekce v Muzeu Beskyd - Mechorosty neznámé?(10.5. - 4.-9.tř.)
         Spolupráce se ZOO Ostrava-pokračování adopce gibona bělolícího.
 
Červen: 
          Výlet ve spolupráci s Lesy ČR- Bílá "Význam lesů, pěstování lesa, lesní zvěř".
 
Případná úprava plánu podle konkrétní situace je možná.
 
 
01.09.2016 Zpracovala: Ing.L.Babjaková
     koordinátor EVVO