Environvýchova

         Motto pro tento školní rok:
Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.“
(Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - 43 př. n. l.)
 

Celoroční plán EVVO ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562

Frýdek-Místek

Školní rok 2019/2020

 

NAŠE VIZE EVVO NA ŠKOLE

Naší vizí je, abychom žákům naší školy dali důležitý základ celoživotního vzdělávání a výchovy k ochraně životního prostředí a aby se environmentální výchova stala součástí života každého žáka naší školy. Aby ji žáci považovali za nezbytnou a myšlenky EVVO a trvale udržitelného rozvoje šířili dál do svého okolí.

DLOUHODOBÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE EVVO – ORGANIZACE VÝUKY PRO VŠECHNY ŽÁKY

·        Aplikovat EVVO do každodenní výuky, aby byla vnímána jako samozřejmá součást našeho života.

·        Vést žáky k nabytí vědomostí v oblasti ekologické výchovy a připravenosti ekologicky myslet a jednat.

·        Vést žáky k poznávání regionálních a místních problémů životního prostředí.

·        Vytvořit návyky potřebné pro ochranu životního prostředí v praktickém životě.

·        Více začlenit EVVO do jednotlivých vyučovacích předmětů.

·        Zavést v každém ročníku jeden projektový den a jeden den výuky v terénu aspoň pro 1. stupeň.

·        Najít vhodné téma a zrealizovat celoškolní projektový den nebo alespoň pro 1. a 2. stupeň zvlášť.

·        Zařadit větší počet tematických dnů do výuky.

·        Sestavit, dodržovat a aktualizovat akční plán EVVO na škole.

 

DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY

·        Zlepšit prostorové zázemí pro EVVO a vytvořit tak podmínky pro lepší kontakt dětí s přírodou.

·        Zaměřit se na ekologizaci provozu školy.

·        Zavést celoškolní soutěž, ve které se hodnotí úklid tříd, šaten, šetření energiemi a důsledné třídění odpadu.

·        Zřízení a postupné vybavení kabinetu EVVO.

·        Zařadit do nabídky zájmových útvarů přírodovědný kroužek.

 

DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

·        Proškolení většího počtu pedagogů o zařazování prvků EVVO do výuky.

·        Umožnit kolegům účast na seminářích a exkurzích zaměřených na EVVO.

·        Zlepšit spolupráci a komunikaci mezi učiteli a koordinátorem a přenos informací z organizátorů akcí na třídní učitele.

·        Pokračovat ve vzdělávání koordinátora EVVO.

 

DLOUHODOBÉ CÍLE V OBLASTI SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OKOLÍM

·        Spolupráce s ekocentry.

·        Spolupráce s Muzeem Beskyd.

·        Spolupráce s městskou knihovnou ve Frýdku-Místku.

·        Dlouhodobá spolupráce s Lesy ČR.

·        Dlouhodobá spolupráce s Frýdeckou skládkou a.s.

·        Zoologická zahrada Ostrava

 

NAŠE AKTIVITY

·        Naše škola je členem: Klubu ekologické výchovy (KEV patří mezi kluby UNESCO) – rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

KEV je členem České společnosti pro životní prostředí.

KEV je členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž se sídlem v Ženevě.

·        Naše škola se přihlásila do vzdělávacího programu Tonda Obal, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

·        Škola promítá žákům filmy a krátké snímky s ekologickou nebo přírodovědnou tematikou.

·        Škola zařazuje projektové dny dané ŠVP (viz. Plán EV rozpracovaný na měsíce).

 

Plán celoškolních aktivit zaměřených k EVVO rozpracované na jednotlivé měsíce, (podle aktuální situace možnost změny, která bude zaznamenána do plánu EV).

Září:

·        Zajištění akcí a vypracování celoročního plánu EVVO

·        Seznámení žáků se systémem třídění odpadů v rámci školy (PET láhve, papír) šetření energiemi, vodou.

·        Projektový den-Tajemné světy pod hladinou (3D kino)

Říjen

·        Estetizace školy-přírodní materiál

·        Světový den zvířat 4.10.

·        Badatelská výprava do ZOO Ostrava

·        Divadelní představení „Křoupat zdravě, dá se hravě“

Listopad

·        Podzimní vycházky do přírody

·        Pracovní list-Kde přečkává hmyz zimní období

·        Beseda – Plazi jak je neznáte

Prosinec

·        Tonda Obal na cestách, pojízdná výstava s programem

·        Tradice Vánoc-využití sušených plodů při výzdobě, cizokrajné koření

·        Film s přírodovědnou tematikou

·        Účast koordinátora EVVO na krajské konferenci v Ostravě

Leden

·        Beseda o včelách

·        Péče o zvěř a ptactvo v zimních měsících

·        Ptáci v zimě, výroba lojové šišky

Únor

·        Beseda na téma: Moravskoslezské Beskydy (Muzeum Beskyd)

·        Plnění úkolů z projektu Recyklohraní

Březen

·        Exkurze do včelařského muzea v Chlebovicích

·        Jarní vycházky do přírody (příroda na jaře)

Duben

·        Den Země-Sady Bedřicha Smetany v Místku

·        Školní projekt ke Dni Země

·        Spolupráce se ZOO Ostrava-finanční příspěvek školy na adopci zvířete

Květen

·        Úklid a úprava školní zahrady

·        URSUS centrum, ekologické zážitkové centrum v Dolní Lomné

Červen

·        Krajská konference EVVO-účast koordinátora EVVO

·        Vyhodnocení ekologických aktivit

·        Světový den životního prostředí

 

30.9.2019                                                       Zpracovala: Mgr. Renáta Čerňáková

                                                                                              koordinátor EVVO

Celoroční plán EVVO  ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562 
                                             Frýdek-Místek
       Školní rok 2016/2017
 
Motto pro tento školní rok:
Bacon Francis:
„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat.“
 
Dlouhodobé záměry EV:
Vést žáky k odpovědnému, smysluplnému a  správnému vztahu k přírodě.
Seznamovat a zapojovat žáky do řešení aktuálních problémů souvisejících s životním prostředím(dlouhodobé i krátkodobé) světa, států, měst, obcí.
Vést žáky k nutnosti třídění odpadů.
Vést žáky k šetření energiemi, vodou, zaměřit se  na obnovitelnost a neobnovitelnost zdrojů surovin a energií.
Praktickými pokusy a pozorováním  poznávat přírodu a její zákonitosti.
 
Ekologická témata začleňovat do výuky pomocí:
průřezových témat
ekologických aktivit a témat v mezipředmětových vztazích 
netradiční formou výuky(výukové lekce , besedy, přednášky, exkurze)
projektů  (dlouhodobé, jednodenní)
pobytů v přírodě a vycházkami s pozorováním
spoluprací s organizacemi (Muzeum Beskyd, Zoologická zahrada Ostrava, Frýdecká skládka, Lesy ČR aj.)
Projekty dlouhodobé:
Tradice -  Vánoce, Velikonoce
Roční období
Třídění odpadů (PET láhve, starý papír)
Naše  škola je členem:
Klubu ekologické výchovy (KEV patří mezi kluby UNESCO) – rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje.
KEV  je členem České společnosti pro životní prostředí.
KEV je členem mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž se sídlem v Ženevě.
 
 
 
 
 
 
Plán akcí:
Září:
Přihlášení do soutěže ve sběru PET lahví „Soutěž se stonožkou Božkou“ 
            -organizuje Frýdecká skládka.
Zajištění akcí a vypracování celoročního plánu EVVO.
Říjen:
          Den čistého ovzduší 4.10.- účast na osvětové akci pořádané městem, výtvarné práce na 
          dané téma 
          Měsíční projekt na téma: "Odpady,jejich třídění a využití. neboli odpady kolem nás"
          Podzimní pobyt v přírodě ( náplň souvisí s projektem), výtvarné práce, prezentace 
          výsledků projektu.          
Listopad:
          Zpracování a vyhodnocení měsíčního projektu.
          Pracovní list " Dýně v akci" (Poznejme dýně jako zeleninu i jako okrasu).
Prosinec:
         Vánoce - tradice a zvyky Vánoc
         Čas Adventu – vánoční aranžmá – výstavka výrobků jednotlivých tříd.
         Účast koordinátora EV na Konferenci "Podíl zoologických zahrad na EVVO"
Leden:
          Beseda s pracovníkem CHKO Beskydy- Šelmy v Beskydech.
Únor:
           Výukový program v planetáriu - Ostarva Krásné Pole
            Pracovní list "Vesmír"
Březen: 
          Exkurze na sběrný dvůr( 5.-9.roč), význam sběrných dvorů 
          Měsíční projekt "Léčivé byliny, poznávání a využití".
          Jarní pobyt v přírodě (náplň souvisí s měsíčním projektem).
Duben: 
          Den Země –  městské akce pořádané ke Dni Země
          Školní Den Země – zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění  
          odpadů (soutěže, kvízy).
          Jarní vycházky s pracovníkem Muzea Beskyd
          24.4. -1.-3.tř.
          25.4. - ZŠS
Květen:
         Výuková lekce v Muzeu Beskyd - Mechorosty neznámé?(10.5. - 4.-9.tř.)
         Spolupráce se ZOO Ostrava-pokračování adopce gibona bělolícího.
 
Červen: 
          Výlet ve spolupráci s Lesy ČR- Bílá "Význam lesů, pěstování lesa, lesní zvěř".
 
Případná úprava plánu podle konkrétní situace je možná.
 
 
01.09.2016 Zpracovala: Ing.L.Babjaková
     koordinátor EVVO