Školní družina

Provoz ŠD na ulici Škarabelova:
 • Ranní provoz:            Po - Pá     6:00 -  8:00 hod.
 • Odpolední provoz:     Po - Pá   11:40 -16:30 hod.
Provoz ŠD na ulici E. Krásnohorské:
 • Ranní provoz:            Po - Pá     6:00 - 8:00 hod.
 • Odpolední provoz:     Po - Pá   11:40 -16:30 hod.

Součástí Základní a mateřské školy Naděje je také školní družina. Nachází se v prostorách hlavní budovy na ulici Škarabelova 562 ve Frýdku-Místku. Zájmové vzdělávání probíhá v pěti odděleních s kapacitou 50 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. i 2. stupně.

Vychovatelé – budova Škarabelova:

1. oddělení - Mgr. Maďová Markéta

2. oddělení - Slíva Radim

3. oddělení - Gaurová Romana

 
Vychovatelky – budova El. Krásnohorské:
 

4. oddělení - Frejová Michaela

5. oddělení - Principe M. Kateřina

6. oddělení - Bc. Hatáková Martina

 

Pro žáky, kteří mají výuku na  ZŠ E. Krásnohorské, je zajištěn na této budově i provoz družiny. Žáci s výukou na ulici Škarabelova mají ranní i odpolední školní družinu.

 

Co nabízí naše školní družina:

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální prací.
 • K odpočinku žáci využívají školní zahradu a nově vybudovanou relaxační místnost.
 • Školní družina má pro svou činnost vlastní, účelně vybavené prostory.
 • Vzhledem k tomu, že většina našich žáků dojíždí z blízkého i vzdálenějšího okolí, vycházíme rodičům maximálně vstříc při vyzvedávání žáků z družiny.
 • Naší snahou je vytvořit každému žákovi podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Znevýhodnění v jedné oblasti může posilovat jiné osobnostní předpoklady.
 • Vhodná motivace žáků probouzí jejich zájmy a vede k zapojení do zájmových činností.
 • Družina se aktivně zapojuje do realizace projektů v evropských strukturálních a investičních fondech. V současné době je to operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, konkrétně šablony:  2. V/4g - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK a 2. V/11 - Klub pro účastníky ŠD/ŠK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině je obsahově členěna na roční období a vychází ze ŠVP pro ŠD. Školní vzdělávací program důsledně navazuje na školní vzdělávání žáků a je zaměřen na hlavní poslání školy. Usilujeme o co největší školní míru socializace žáků s handicapem a integraci žáků s poruchami učení a chování do běžných tříd. Vzdělávací program nabízí žákům spojení výchovně-vzdělávací činnosti se skutečným životem - osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl a co vede k praktické zkušenosti tak, aby byli co nejlépe připraveni pro reálný život.

Mgr. Markéta Maďová

 

Řád školní družiny a Směrnice o výši úplaty za školní družinu - viz Úřední deska.