Družina

Provoz ŠD na ulici Škarabelova:
 • Ranní provoz: Po - Pá 6:00 - 8:00 hod.
 • Odpolední provoz: Po - Pá 11:40 -16:30 hod.
Provoz ŠD na ulici E. Krásnohorské:
 • Ranní provoz: Po - Pá 6:00 - 8:00 hod.
 • Odpolední provoz: Po - Pá 12:30 -16:00 hod.

Součástí Základní a mateřské školy Naděje je také školní družina. Nachází se v prostorách hlavní budovy na ulici Škarabelova 562 ve Frýdku-Místku. Zájmové vzdělávání probíhá ve čtyřech odděleních s kapacitou 50 žáků. Školní družinu navštěvují žáci 1. i 2. stupně.

Vedoucí vychovatelka: Zdenka Rusková

 1. oddělení - vychovatelka - Mgr. Markéta Maďová
 2. oddělení - vychovatelka - Zdenka Rusková
 3. oddělení - vychovatelka - Michaela Frejová
 4. oddělení - vychovatelka - Romana Gaurová


Pro žáky, kteří mají výuku na  ZŠ E. Krásnohorské je zajištěn na této budově i provoz družiny. Žáci, kteří mají výuku na ulici Škarabelova, mají zde ranní i odpolední školní družinu.


Co nabízí naše školní družina:

 • Zájmové vzdělávání formou zájmových vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální prací.
 • K odpočinku žáci využívají školní zahradu a nově vybudovanou relaxační místnost.
 • Školní družina má pro svou činnost vlastní, účelně vybavené prostory.
 • Vzhledem k tomu, že většina našich žáků dojíždí z blízkého i vzdálenějšího okolí, vycházíme rodičům maximálně vstříc při vyzvedávání žáků z družiny.
 • Naší snahou je vytvořit každému žákovi podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Znevýhodnění v jedné oblasti může posilovat jiné osobnostní předpoklady.
 • Vhodná motivace žáků probouzí jejich zájmy a vede k zapojení do zájmových činností.

 

Kam směřujeme, co je naším cílem:

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině je obsahově členěna na roční období a vychází ze ŠVP pro ŠD. Školní vzdělávací program důsledně navazuje na školní vzdělávání žáků a je zaměřen na hlavní poslání školy. Usilujeme o co nejvyšší možnou míru socializace žáků s handicapem a integraci žáků s poruchami učení a chování do běžných tříd. Vzdělávací program  nabízí žákům spojení výchovně-vzdělávacích činností se skutečným životem-osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, aby byli co nejlépe připraveni pro život.


Zdenka Rusková, vedoucí vychovatelka.

Řád školní družiny a Směrnice o výši úplaty za školní družinu - viz Úřední deska.