ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 je škola podle §16 odst.9 školskho zákona. Škola se nachází v části města Frýdek v blízkosti jeho centra a ve snadné dopravní dostupnosti i pro žáky a rodiče dojíždějící z okolních vesnic. Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školu navštěvují žáci s různým stupněm mentálního postižení nebo v kombinaci s dalším hendikepem, žáci s poruchami autistického spektra nebo žáci s vývojovými poruchami chování. Součástí školy je mateřská škola pro děti zdravé a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci základní školy navštěvují školu po celou dobu povinné školní docházky.

 

Základní škola má celkovou kapacitu 130 žáků v oborech vzdělávání:

Základní škola - 90 žáků

Základní škola speciální - 70 žáků

Mateřská škola - 84 dětí

 

Škola sídlí ve Frýdku-Místku v budově na ulici Škarabelova 562. Odloučené pracoviště jsou ve Frýdku-Místku na ulici K Hájku 2972 a na ulici El.Krásnohorské 139.  Pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly budovy stavebně upraveny. Nyní vyhovují také svým nízkopodlažním uspořádáním a bezbariérovým vstupem. Budovy mají k dispozici rozlehlé zahrady. Budovy jsou od sebe vzdáleny cca 400 metrů.

 

Frýdek-Místek, Škarabelova 562:

 • Dvoupodlažní budova
 • Celkem 6 tříd základní školy a ZŠ  speciální včetně 2 učeben školní družiny
 • Ředitelství školy, sekretariát, ekonomické a provozní zázemí školy
 • Bezbariérový vstup, upravené sociální zázemí pro žáky s handicapem, plošina pro imobilní žáky
 • Školní zahrada se zařízeným školním pozemkem
 • Školní hřiště
1. podlaží:
 • Třídy základní školy nebo základní školy speciální
 • Učebna pro individuální a skupinový léčebný tělocvik
 • Učebna s interaktivní tabulí
 • Školní družina vybavená TV
2. podlaží:
 • Třídy základní školy nebo základní školy speciální
 • Odbavovací kuchyňka
 • Třída jako komunikační centrum - upravená třída s PC, projektorem a knihovnou pro žáky
 • V každé třídě včetně školní družiny je počítač s připojením na internet 

Frýdek-Místek, K Hájku 2972 :

 • Dvoupodlažní budova
 • Celkem 6 tříd pro předškolní a školní vzdělávání
 • Bezbariérový vstup, sociální zázemí pro imobilní žáky
 • Velká školní zahrada s novými herními prvky pro děti a žáky
 • Školní hřiště
 • Školní kuchyně
 • Odbavovací kuchyňky
1. podlaží:
 • Třídy základní školy speciální
 • Třídy mateřské školy
 • Malá relaxační místnost pro zklidnění dětí
 • Speciálně upravená místnost pro individuální výuku žáků nebo logopedii
2. podlaží:
 • Třídy mateřské školy běžné a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139

 • Bezberiérový vstup
 • Třídy základní školy
 • Učebna IT
 • "Divadélko"
 • Dílna keramiky
 • Tělocvična
 • Cvičná kuchyňka

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří především speciální pedagogové. Část pracovníků si speciálně pedagogické vzdělání doplňuje magisterským studiem. Ve škole je zřízena funkce zástupce ředitele školy, vedoucí vychovatelky a vedoucí učitelky mateřské školy. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů, metodik ICT, koordinátor EVVO , koordinátoři školních vzdělávacích programů pro základní školu a základní školu speciální. Počet pedagogů ve třídě určuje postižení žáků a odpovídá platným právním předpisům. Asistenti pedagoga jsou určeni na třídu a pracují ve třídě pro daný školní rok na základě doporučení příslušného SPC. Externě se školou spolupracují logopedičtí pracovníci a odborní lékaři.

Předpokladem kvalitní výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je odbornost speciálního pedagoga. Pedagogové si zvyšují odbornost ve své specializaci podle druhu postižení žáků (př. ADHD, autismus,), které vyučují. Podle potřeb školy zaměřují své další vzdělávání na výuku cizích jazyků, na znalosti informačních technologií. Cílem DVPP je pracovat v týmu, být aktivní a podle zaměření a schopností realizovat projekty, které zkvalitní vzdělávání žáků s handicapem, ale i zdravých dětí.

 

Mezinárodní projekty

Škola uskutečňuje tzv. nepravidelné projekty. Cílem účasti v projektech je zkvalitnění vzdělávání žáků, uplatnění moderních a alternativních metod výuky a rozvoj kreativního pedagoga.

 

Spolupráce školy s institucemi a s rodiči
 • Škola úzce spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel Naděje. Sdružení pomáhá financovat dopravu na měsíční kulturní akce žáků, financuje nákup speciálních potřeb do tříd pro žáky s kombinovanými vadami, nakupuje odměny pro žáky, kteří odcházejí na jinou školu a pro všechny děti na konec školního roku.
 • Na škole pracuje školská rada, která se pravidelně schází s vedením školy. Působí podle školského zákona.
 • Po stránce odborné a z hlediska postižení žáků škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními: Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku a speciálními pedagogickými centry v Ostravě s centry pro děti s mentální retardací, pro děti s autismem a pro děti s vadou řeči, v Opavě s centrem pro děti se zrakovým postižením a ve Frýdku-Místku pro děti s tělesným postižením.
 • Častá je spolupráce se SZŠ ve Frýdku-Místku založená na umožnění praxe studentů u žáků se zdravotním postižením a pořádání akcí zdravotnického zaměření pro žáky školy.
 • Škola působí jako praktické pracoviště pro průběžnou praxi studentů na pozici asistenta pedagoga pro KVIC Opava, odloučeného pracoviště univerzity v Opavě.
 • Škola úzce spolupracuje s nadacemi a sdruženími, které nabízejí osobní asistenci k dětem s postižením a využívá jejich speciálních zaměření: společnost Podané ruce, Sdružení pro rodinu, Společnost pro mentálně postižené apod. Společnost Podané ruce realizuje na škole canisterapii u dětí s kombinovanými vadami a autismem.
 • Výrazná je spolupráce s klinickými logopedy, kteří pracují se žáky mimo logopedickou péči ve výuce.
 • Výrazný podíl na výuce žáků s postižením má individuální a léčebný tělocvik realizovaný školním fyzioterapeutem.
 • Rodiče mají volný přístup do školy a možnost konzultací s vyučujícími před vyučováním (protože své děti často doprovázejí do školy),využívají konzultačních schůzek, třídních schůzek, valné hromady rodičů nebo dnů otevřených dveří.
 • Veřejnost školy je informována formou nástěnek, úřední desky školy, v regionálním tisku a zejména na webových stránkách školy.
 • Během školního roku spolupracuje škola s Policií, městskou knihovnou, Sborem dobrovolných hasičů, Muzeem Beskyd, Stanicí mladých turistů, Střediskem volného času Klíč, apod. Tyto instituce pořádají pro žáky tematicky zaměřené akce.
 • Škola využívá dotačních programů odborů (školský, zdravotní, charitativní) Magistrátu města Frýdku-Místku, kdy na základě projektu získává finanční dotaci na vybavení školy.
 • Škola využívá možností sponzoringu různých společností, nadací a podniků města a regionu.
 • Vedení školy se daří působit ve školských radách jiných škol zřizovaných MM FM.
 • Škola spolupracuje s lékaři k problematice diagnostiky postižení dětí. Napomáhá získávat nejlepší odborníky pro péči dětí s postižením.
 • Často spolupracuje s vysokými školami, vyššími odbornými školami, středními školami v regionu v zajištění a realizaci praxe studentů uvedených škol v naší škole
 • Škola spolupracuje s ostatními školami ve městě - žáci se účastní akcí, které organizují jiné školy.
 • S ředitelstvími škol ve městě a okolí usilujeme o výběr vhodné školy k socializaci žáka s postižením.