Základní škola speciální

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci tvoří třídy spojených ročníků. Pro třídy je charakteristická diferenciace míry postižení či znevýhodnění jednotlivých žáků v rámci ročníku. Třídy jsou organizovány podle druhu postižení, ve třídě se vzdělávají žáci různých věkových skupin, které odpovídají 1. nebo 2. stupni základní školy speciální.

RVP ZŠS  díl I

Hlavním záměrem ŠVP s motivačním názvem „Škola porozumění“, je v co největší míře nasměrovat vzdělávání pro potřeby praktického života. Mentálně i tělesně postižené děti jdou svou cestu životem s konkrétními omezeními, se kterými se musí naučit žít, musí se učit zvládat i akceptovat nejrůznější nároky a vlivy okolního světa.

Ve školním vzdělávacím programu si klademe jako hlavní cíl vybavit schopnostmi naše žáky tak, aby se stali v co největší možné míře samostatnými, dostatečně adaptabilními, sebevědomými, ale přitom tolerantními lidmi, připravenými ve společnosti obstát a dle míry vlastního omezení se do ní zapojit.

Vzdělávací i výchovné strategie přizpůsobujeme psychickým i fyzickým možnostem našich žáků. Při výuce se snažíme důsledně uplatňovat individuální přístup, vytvářet vhodný prostor i podmínky pro rozvoj a kompenzaci postižení žáků. Pro žáky vytváříme modelové situace reálného, každodenního života. Naší prioritou je vybavit žáky sebeobslužnými a pracovními dovednostmi.

Rozvíjíme estetické cítění žáků, žáci spoluvytváří estetické prostředí třídy i školy jako celku, často prezentují své práce na veřejnosti i soutěžích. Vedeme žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

Vytváříme pro žáky bezpečné prostředí a tím v nich budujeme pocit jistoty a důvěry v pedagogy i ve vlastní schopnosti a samostatnost. K učení využíváme motivačního systému hodnocení a odměňování žáků.

Jsme školou otevřenou, podporujeme kontakty se zdravými vrstevníky i s okolním světem. 

RVP ZŠS   díl II

Školní vzdělávací program pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami směřujeme k tomu, aby u našich žáků byly vypěstovány a osvojeny hygienické a sebeobslužné návyky. Vedeme žáky k rozvoji komunikačních dovedností využíváním systémů alternativní a augmentativní komunikace. Rozvíjíme motoriku žáků a snažíme se dosáhnout co možná největší možné míry samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí.

Rozvíjíme schopnost spolupracovat se spolužáky i blízkými osobami. Snažíme se u žáků probudit potřebu projevit své city i pocity vůči okolí. Nejrůznějšími metodami rozvíjíme pozornost, vnímání, vůli i paměť.

Denní režim je strukturován do několika bloků. První blok je převážně vyhrazen ranním rituálům, ve kterých klademe důraz na budování sociálních vazeb mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a vyučujícími.

V druhém bloku se věnujeme komunikaci, výchově rozumové a smyslové, kde se zaměřujeme na orientaci v čase i prostoru, vnímání tělesného schématu, barev. Provádíme speciálně pedagogickými metodami stimulaci zraku, sluchu a hmatu i rozvoj řečových a grafických schopností, logického myšlení a paměti.

Součástí třetího bloku je rehabilitační tělesná a hudební a pohybová výchova. Tady se věnujeme aktivnímu pohybu, senzomotorickým a psychomotorickým cvičením. To vše s maximální motivací k co možná největší samostatnosti v pohybu a s podporou nejnovějších kompenzačních pomůcek. V hudební výchově rozvíjíme cit pro rytmus i pohyb a posloucháme relaxační hudbu.

Poslední čtvrtý blok je zaměřen na pracovní a výtvarnou výchovu.

U žáků s kombinovaným postižením upravujeme vzdělávací obsah IVP podle potřeb a možností žáků. Při diagnostice a posuzování možností žáka spolupracujeme s rodiči a speciálně pedagogickými centry.

Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí

Kompetence občanská

1. Výchova svébytných a zodpovědných osobností, které v rámci svých možností uplatňují svá práva a plní své povinnosti

Vedeme žáky k vnímání sebe sama jako rovnoprávné osobnosti

Rozvíjíme kvalitní vztah mezi žáky a mezi žákem a učitelem

Respektujeme schopnosti žáků zadáváním účelných individuálních úkolů, pomocí nichž se snažíme pěstovat v žácích smysl pro povinnost

Vedeme žáky k hledání a chápání správnosti a nesprávnosti svého chování a nést za své činy následky

Důsledně vyžadujeme plnění zadaných úkolů, pomocí her s danými pravidly vedeme žáky k respektování řádu

Využíváme sociálních her k rozvoji pozitivních vztahů ve skupině, a tím se snažíme o rozvíjení schopnosti empatie

Sledujeme projevy žáků ve třídě i na veřejnosti

Hovoříme s žáky, pomáháme jim organizovat volný čas

Kompetence komunikativní

2. Vedení k všestranné a účinné komunikaci

Rozvíjíme aktivní i pasivní slovní zásobu

Vedeme žáky k rozvíjení a upevňování mluvního projevu

Podporujeme samostatný projev žáka tak, že vyjadřuje své názory a postoje

Vedeme žáky k naslouchání druhým

Uplatňujeme alternativní a moderní způsoby komunikace prostřednictvím PC programů

Kompetence učení

3. Osvojení strategie učení a motivace

Vedeme žáka k osvojení správné techniky čtení s porozuměním

Soustavně posilujeme motivaci k učení - provádíme rozmanité učební činnosti, zapojujeme aktivně žáky do výuky a podporujeme učení hrou

Při práci akceptujeme individuální a specifické potřeby žáků

Vedeme žáky k aplikaci získaných vědomostí a dovedností v praxi, vytváříme modelové situace z reálného života, předkládáme problémy denního života a vedeme žáky k hledání řešení těchto problémů

Uplatňujeme u žáků systematičnost v přístupu při osvojování učiva

Při hodnocení žáků využíváme a preferujeme kladné hodnocení, snažíme se zdůraznit kladné schopnosti žáků a citlivě hodnotíme nedostatky či neúspěch

Kompetence k řešení problémů

4. Podpora tvořivého myšlení, logického uvažování a řešení problémů

Předkládáme žákům modelové situace z každodenního života a učíme je orientovat se v nich, nalézat řešení

Rozvíjíme paměť a logické myšlení žáka prostřednictvím konkrétních pracovních operací

Odbouráváme pasivitu žáků, poskytujeme jim prostor pro jejich vlastní stanovisko, ukazujeme možnou cestu vedoucí k řešení úkolů, problémů a situací 

Poskytujeme žákům prostor pro seberealizaci

Zařazujeme do výuky prvky projektového vyučování a využíváme mezipředmětové vztahy k využití osvojených znalostí

Kompetence sociální a personální

5. Projevy pozitivních citů v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvoj vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí a přírodě

Tlumíme negativní vztah k učení vhodnou motivací a klidným přístupem

Dbáme na budování vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem

Preferujeme kladné hodnocení

Hovoříme se žáky o jejich úspěších a podařené práci, přiměřenou formou se snažíme řešit jejich neúspěch

Vedeme žáky k sebeovládání negativních citů

Kompetence pracovní

6. Rozvoj a ochrana fyzického, duševního a sociálního zdraví a zodpovědnost za ně

Vedeme žáky k zdravému životnímu stylu a jsme jim osobním příkladem

Vytváříme pozitivní atmosféru v pracovním prostředí

Vysvětlujeme žákům nebezpečí užívání návykových látek a učíme je chránit se před ním

Usměrňujeme a vedeme žáky k takovému chování, které by neohrožovalo zdraví jejich a ostatních lidí

Využívané speciálně pedagogické metody

1. Canisterapie 

2. Ergoterapie 

3. Zraková stimulace 

4. Teacch program 

5. Alternativní komunikace 

6. Snooezelen 

7. Bazální stimulace

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě potřeby umožňujeme působení pedagogického asistenta nebo osobního asistenta ve třídě, kde se vzdělávají žáci s kombinovaným postižením

Naše škola má bezbariérový přístup a je vybavena množstvím polohovacích pomůcek, které využíváme k rozvoji hybnosti u žáků s tělesným postižením

Výuka je organizována v blocích nebo běžných vyučovacích hodinách 

Ve výuce jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy a metody práce – individuální a diferencovaná výuka, střídání pracovního tempa a činností, relaxace, stanovení reálných cílů, individuální vzdělávací program, alternativní metody komunikace, strukturalizace výuky (TEACCH program), ergoterapie, logopedie, individuální a skupinový léčebný tělocvik

Pro výuku jsou využívány tzv . centra učení, her, odpočinku, společných komunitních setkání, centrum individuální výuky mimo třídu

Pro žáky je organizováno zájmové vzdělávání, jarní a podzimní cvičení v přírodě a společná setkání žáků, pedagogů a zákonných zástupců jako forma vzájemné komunikace

U žáků s více vadami jsou dále uplatňovány metody bazální stimulace, canisterapie, zrakové stimulace apod.  a využívány kompenzační a rehabilitační pomůcky

U všech žáků je podporováno využití a práce na PC za použití speciálních produktů (velkoplošná senzorická tlačítka, speciální klávesnice, speciální SW)