Základní škola

Charakteristika ŠVP

Motto: „Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé jsou ti, kteří umějí být šťastni.“

Hal Urban

 

Název základní školy Naděje vyjadřuje také základní myšlenku vzdělávacího programu: naději v socializaci a uplatnění ve společnosti pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program je postaven na organizaci skupinové integrace žáků se zdravotním postižením. Přizpůsobuje se rovněž žákům zdravým, kteří školu také navštěvují. Specializované třídy jsou tvořeny pro handicapované žáky podle zdravotního postižení:

• Třídy pro žáky s poruchami učení nebo chování,

• Třídy pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s dalším

handicapem,

• Třídy pro žáky s více vadami,

• Třídy pro žáky s projevy autismu.

ŠVP je určen také žákům, kteří pro svůj sociální handicap vyhledávají spíše menší kolektiv. ŠVP je určen také pro žáky, u kterých se teprve diagnosticky určuje typ vzdělávacího programu vzhledem ke zdravotnímu omezení nebo postižení žáka.

ŠVP je určen rovněž žákům zdravým.

 

Koncepční záměry

Školní vzdělávací program Škola porozumění obsáhne vzdělávání žáků vzdělávacích oborů - Základní škola a Pomocná škola

 

Teoretická východiska ŠVP

Školní vzdělávací program vychází z prvků kooperativního učení a z koncepce efektivní školy aplikované na potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Obecné zásady ŠVP:

• Schopné řízení školy, které je odhodláno vycházet vstříc potřebám žáků,

• Přesvědčení členů pedagogického sboru, že mohou být nápomocni učení všech dětí

• Optimistická důvěra v to, že úspěšné mohou být všechny děti,

• Systém poskytování opory jednotlivým členům pedagogického sboru,

• Snaha poskytnout všem dětem ve vzdělávání širokou řadu možností,

• Uplatňování systematických postupů při sledování a hodnocení pokroků žáků.

 

Zásady pro učitele:

• Smysluplnost

učit žáky porozumět smyslu konkrétní činnosti

• Rozmanitost a možnost výběru

umožnit volbu, výběr v učivu, vést k zodpovědnosti, důvěře v sebe sama

• Reflexe a zpětný kritický pohled

zlepšení výkonu, minimalizace chyb

• Flexibilní využívání zdrojů

efektivnější využívání času, pomůcek, včasné kontroly, vliv dalšího dospělého ve výuce

• Kooperace - dovednost pracovat společně.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uskutečňujeme

v upravených třídách nebo skupinách s upravenými podmínkami prostředí, vzdělávacího programu a za využití speciálně pedagogických metod a forem práce.

Třídy a skupiny jsou tvořeny podle druhu postižení žáků ev. podle ročníku vzdělávacího programu.

 

Podmínky prostředí: tvoříme málo početné třídy, vybavujeme speciálními a kompenzačními pomůckami podle postižení žáků, využíváme nabídky speciálních učebnic a pracovních listů, používáme individuální pracovní listy, komunikační knihy apod. Realizujeme rozmanité formy organizace výuky: např. bloky, upravujeme délku vyuč. hodiny, využíváme projektové dny, zařazujeme předměty speciálně pedagogické péče, posilujeme komunikaci, využíváme účast asistenta pedagoga ve výuce, podle potřeby umožňujeme účast osobního asistenta žáka ve výuce.

Uplatňujeme speciálně pedagogické postupy: individualizace a diferenciace vzdělávání, zohledňujeme druh a míru postižení u žáka při hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, uplatňujeme alternativní formy hodnocení vzdělávání (jen ústní, jen použití PC apod.), formulujeme očekávané výstupy s ohledem na míru postižení žáka, přizpůsobujeme výběr učiva vzdělávacího předmětu individuálně žákovi s postižením, užíváme alternativní formy komunikace se žáky. Podle potřeby zpracováváme individuální vzdělávací plány žákům s postižením, doplňujeme výuku dalšími aktivitami vzdělávání – léčebná tělesná výchova, logopedie, canisterapie, dětská jóga. Orientujeme vzdělávání na praktické dovednosti, manipulaci s předměty, praktické zkušenosti, zaměřujeme vzdělávání na environvýchovu.

 

Socializace žáka s postižením: vzdělávání doplňujeme netradičními formami výuky /návštěvy divadel, organizace bruslení, plavání žáků s postižením/.Posilujeme socializaci v prostředí kulturním, sportovním, soutěživém apod. Nabízíme zájmové vzdělávání (zájmové kroužky – výtvarný, počítačový, přírodovědný apod.) podle zájmu žáků. Diagnostikování vzdělávacích potřeb žáka: spolupracujeme s rodiči a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) při posuzování možností a předpokladů vzdělávání žáků s postižením. Spolupracujeme se školami při následném zařazování žáka do běžných škol nebo při volbě dalšího vzdělávání žáka se zdravotním postižením či omezením.

 

Výstupy školního vzdělávacího programu pro žáka základní školy Naděje:

Cíl ŠVP spatřujeme v maximální socializaci a integraci žáků s poruchami učení nebo chování do běžných tříd základních škol, a to nejpozději po ukončení 1. stupně základního vzdělávání. Cílem ŠVP pro žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální je podle prostorových možností realizovat vzdělávání pro žáky s mentální retardací a pro žáky s více vadami nebo autismem po celou dobu školní docházky a připravit je na nejvyšší míru zapojení do společenského dění. Naplňování klíčových kompetencí ve vzdělávání Postupy - výchovně vzdělávací strategie - k rozvoji kompetencí jsou společné pro třídu, ale i individuálně používané podle potřeb a postižení žáka.

Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí:

 

Kompetence k řešení problémů

• dokázat vyřešit problém pomocí pokynů dospělého, nebo pomocí naučených postupů

• dokázat vyhodnotit situaci (stačím na řešení daného problému, nebo ne)

• nenechat se odradit problémem a ani případným nezdarem při jeho řešení

• umět se poučit z případných nezdarů a omylů

• rozlišovat podstatné od nepodstatného a uvědomit si, co znám a co mám udělat

• nacházet shodné, podobné a odlišné znaky s úkoly, které už jsem vyřešil

• svěřit se s problémem a popř. požádat o pomoc

 

Kompetence k učení

• zvykat si na správný denní režim

• dodržovat správné učební návyky

• pochopit řád a smysl školy („Proč se učím?“)

• cvičit a trénovat mechanickou paměť

• umět pracovat s textem a porozumět dané učební látce

• umět zestručnit obsah učebního textu

• umět vybrat z učebního textu nebo látky to podstatné

• využívat zpětnou vazbu – kontrola naučené látky a jejímu porozumění

• spojit učení s praxí (např. příklady z běžného života, kdy žák naučené použije)

• orientovat se v informacích a oborech („Kde, co najdu?“)

• naučit se sám učit a dál sebevzdělávat

• vybudovat si vnitřní motivační systém

• vytvořit si vlastní názor na danou učební látku

 

Kompetence komunikativní

• spojovat pojmy se skutečností

• vytvářet a rozšiřovat si slovní zásobu

• odstraňovat agramatismy a špatné skloňování a časování

• souvisle reprodukovat text

• dokázat naslouchat druhým

• využívat metodu rozhovoru

• učit se diskusi

• učit se vytvořit si vlastní názor

• dokázat obhájit vlastní názor

 

Kompetence občanské

• uvědomit si rozdíl mezi osobní svobodou a osobní zodpovědností

• dokázat v krizových situacích nabídnout pomoc dle svých možností

• znát své město, adresu a bydliště

• chránit své zdraví, uvědomovat si význam zdravého životního stylu

• podílet se na ochraně životního prostředí

• znát základní kulturní tradice své země

• znát práva, povinnosti a vědomí odpovědnosti za své jednání

 

Kompetence pracovní

• vymezit si pracovní prostor a udržovat si tam pořádek

• udržovat si pořádek ve svých věcech

• mít zodpovědný přístup ke všem zadaným úkolům

• rozvíjet svou vnitřní motivaci

• učit se pečlivosti

• být vytrvalý, umět dokončit započatou práci

• zkontrolovat dokončený úkol

• k práci přistupovat hospodárně

• umět aplikovat získané dovednosti na podobné úkoly

• znát pracovní postup a umět ho dodržovat

• vytvářet si představy o svém budoucím uplatnění na základě získaných dovedností

 

Kompetence sociální a personální

• umět používat základní zdvořilostní fráze a pozdravy

• zdvořile vystupovat vůči staršíma dospělým občanům

• pomáhat mladším, slabším a postiženým spoluobčanům

• dokázat tolerovat nedostatky a rozdílnosti ostatních lidí

• dodržovat společně stanovená pravidla

• dokázat poskytnout (v rámci svých možností) pomoc, nebo sám o ni požádat

• posilovat zdravé sebevědomí

• rozvíjet asertivní chování

• uvědomit si třídní kolektiv a dokázat spolupracovat v rámci třídy a skupiny

• respektovat a zdvořile se chovat ke svým spolužákům a ostatním vrstevníkům