Základní škola

Charakteristika ŠVP Škola porozumění

Motto: „Na učení není nikdy pozdě. Nejchytřejší lidé jsou ti, kteří umějí být šťastni.“ Hal Urban

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 je školou, která vzdělává žáky s různou mírou podpůrných opatření, s různým handicapem.

Význam slova NADĚJE v názvu školy charakterizuje cíl a základní vizi školy – připravovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání v běžné škole, připravovat žáky s hendikepem na povolání a na samostatný vstup do života.

Školní vzdělávací program Škola porozumění je obsahově a metodicky koncipován tak, aby respektoval individuální zvláštnosti žáka s různým druhem hendikepu a zároveň všestranně rozvíjel žákovu osobnost. Metody a formy práce zajišťují klidné a motivační prostředí pro vzdělávání žáků. Školní vzdělávací program modifikuje výstupy RVP ZV podle schopností a možností jednotlivého žáka, včetně tzv. minimálních výstupů pro žáka s mentálním postižením, nebo podle potřeby je vypracován pro žáka IVP .

Aplikace RVP ZV je determinována také specifikou tříd, které jsou zřízené pro žáky s vývojovou poruchou chování nebo vadami řeči, pro žáky s mentálním postižením, pro žáky s PAS nebo více vadami.

Strategie ŠVP:

• přesvědčení pedagogů o možnosti být nápomoci učení všech žáků
• důvěra v úspěšnost všech dětí
• snaha poskytovat rozmanitost ve vzdělávání
• uplatňování systematických postupů při sledování a hodnocení pokroků žáků
• poskytování opory členům pedagogického sboru.

Principy ŠVP jsou prvky kooperativního učení:

• společný cíl
• společná cesta
• rozmanitost nabídky a efektivita
• reflexe a zpětná vazba
• koordinace a spolupráce.

Výchovně vzdělávací strategie pro naplňování klíčových kompetencí:

Kompetence k řešení problémů
Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence sociální a personální.

Průřezová témata:

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor pro utváření postojů a hodnotového systému. Proto je při výuce našich žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací.

Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností žáků respektují jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

• spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při navrhování doporučení pro vzdělávání, organizaci výuky, nabídky vzdělávacích předmětů pro žáka s    podpůrnými opatřeními

• spolupráce se zákonnými zástupci při realizaci podmínek a průběhu vzdělávání dítěte

• aplikace výstupů ŠVP v podobě  IVP pro jednotlivé žáky nebo využívání minimálních výstupů RVP ZV

• zařazování předmětu speciálně pedagogické péče, zařazování disponibilních hodin pro posílení výuky cizího jazyka

• respektování osobnostních zvláštností, schopností, osobnostního tempa žáka

• vyhodnocování IVP dvakrát ročně a plánování nástupných cílů ve vzdělávání

• využívání odpovídajících speciálně pedagogických a didaktických pomůcek a metod při výuce včetně využívání asistenta pedagoga nebo druhého pedagoga ve      výuce

• využívat odpovídající metody průběhu hodnocení vzdělávání a výsledků vzdělávání žáka s podpůrnými opatřeními

• vyhodnocování systematické péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na metodických sezeních pedagogů školy

• realizace a uplatňování moderních a alternativních postupů při vzdělávání žáků s hendikepem.

• rozvíjet svou vnitřní motivaci

• učit se pečlivosti

• být vytrvalý, umět dokončit započatou práci

• zkontrolovat dokončený úkol

• k práci přistupovat hospodárně

• umět aplikovat získané dovednosti na podobné úkoly

• znát pracovní postup a umět ho dodržovat

• vytvářet si představy o svém budoucím uplatnění na základě získaných dovedností

Kompetence sociální a personální

• umět používat základní zdvořilostní fráze a pozdravy

• zdvořile vystupovat vůči staršíma dospělým občanům

• pomáhat mladším, slabším a postiženým spoluobčanům

• dokázat tolerovat nedostatky a rozdílnosti ostatních lidí

• dodržovat společně stanovená pravidla

• dokázat poskytnout (v rámci svých možností) pomoc, nebo sám o ni požádat

• posilovat zdravé sebevědomí

• rozvíjet asertivní chování

• uvědomit si třídní kolektiv a dokázat spolupracovat v rámci třídy a skupiny

• respektovat a zdvořile se chovat ke svým spolužákům a ostatním vrstevníkům