Šablony pro ZŠ a MŠ I je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta,podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (extrakurikulární rozvojové aktivity).

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ - 2017-2019  - je název projektu realizován  Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) výzvy Podpora škol formou zjednodušeného vykazování, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003786.

Základní škola i mateřská škola se v projektu zaměří na profesní  rozvoj pedagogů v přírodovědných předmětech a jazykovém vzdělávání, bude organizovat besedy s odborníkem pro rodiče k výchově a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V mateřské škole využijeme dotaci na personální posílení předškolního vzdělávání pro usnadnění přechodu dětí z mateřinky do základní školy. V základní škole nabídneme doučování žákům ohrožených školním neúspěchem.