Zápis do 1.ročníku

 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
se sídlem: 738 01  Frýdek-Místek, Škarabelova 562,  IČO: 600 461 04

www.specskolynadeje.cz, e-mail:  zsnadeje@seznam.cz

 

Informace k organizaci zápisu
k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020


Termín zápisu dětí do 1. třídy


Zápis v ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

 proběhne 15. a 16. dubna 2019 (pondělí, úterý)
na pracovišti Škarabelova 562, FM po oba dny

v době od 13 do 17 hodin.

 

Doporučujeme, aby se zápisu k povinné školní docházce zúčastnilo i zapisované dítě. Zapisovány budou děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, včetně dětí, kterým byl udělen v loňském školním roce odklad

školní docházky.

Kritéria pro přijímání dětí

  • Přijato bude maximálně 20 dětí se speciálně vzdělávacími potřebami pro otevření dvou tříd
  • k povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálně vzdělávacími potřebami

s běžným intelektem se spec. vzděl. potřebami na základě Doporučení pedagogicko-psychologické poradny  nebo speciálně pedagogického centra

se sníženým intelektem anebo v kombinaci více vad na základě Doporučení speciálně pedagogického centra

  • škola nemá stanoven školský obvod

Organizace zápisu


Zápis se bude skládat z formální a motivační části. V části formální požádá zákonný zástupce o zápis dítěte k povinné školní docházce. Žádost s ním sepíší učitelé školy.

K zápisu je nutné přinést:

  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • rodný list zapisovaného dítěte,
  • kartu zdravotní pojišťovny dítěte,
  • doporučení školského poradenského zařízení,
  • pokud se dítě nenarodilo v ČR, přineste doklad o státním občanství nebo doklad o pobytu v ČR z cizinecké policie,
  • pokud je dítě v pěstounské nebo jiné péči, přineste s sebou soudní rozhodnutí.

Motivační část je zaměřena na rozhovor učitele s dítětem a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Motivační část trvá max. 20 minut. 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (tyto podklady je nutné doložit do 30. dubna 2019) Pokud bude dítěti povolen odklad školní docházky, je nutné, aby dítě plnilo povinnost předškolního vzdělávání některým z možných způsobů (§ 34a zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Více informací podá ředitelka školy. 

V den zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole – vchodové dveře školy a na webových stránkách školy.

 

Odkazy pro rodiče budoucích prvňáčků

Desatero pro rodiče:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Doporučení veřejné ochránkyně práv

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-zapisy-do-ZS_14-17-DIS-VB.pdf